Ranking ubezpieczeń turystycznych zdrowotnych samochodowych

Przezorny zawsze ubezpieczony. Nie wiadomo dokładnie, ile lat liczy już sobie to znane powiedzenie – prawdopodobnie jednak, jego geneza łączy się z powstaniem instytucji ubezpieczenia jako takiego. Tak czy inaczej, już wcześniej musiały funkcjonować podobne przysłowia. Odkąd bowiem sięgniemy pamięcią, ludzie zawsze chcieli mieć poczucie bezpieczeństwa – zmieniły się tylko sposoby realizacji tej potrzeby. Zamiast jednak zajmować się przeglądem historii, zostaniemy przy czasach jak najbardziej aktualnych. W niniejszym artykule omówimy wszystkie zasadnicze rodzaje ubezpieczeń, które funkcjonują we współczesnym systemie ekonomicznym. Przedstawimy “z czym to się je”, a zatem które ubezpieczenie – ze względu na jego nieodłączne cechy – sprawdza się najlepiej w konkretnych okolicznościach. Przezorności nigdy nie za wiele? Nic z tych rzeczy, i z nią można przesadzić. Niemniej, ubezpieczenie oznacza maksymalizację bezpieczeństwa w szeregu sfer naszego życia.

Ubezpieczenia komunikacyjne/samochodowe

Kiedy myślimy o bezpieczeństwie zwłaszcza w kontekście naszych czasów, na myśl od razu nasuwają się pojazdy; dlatego ubezpieczenia komunikacyjne to najpopularniejsze polisy. Wypadki drogowe zbierają co roku straszne żniwo, przewyższające swą skalą roczne liczby ofiar aktów agresji sprzed wieków! Świadomość tego niebezpieczeństwa słusznie skłania nas do ubezpieczeń. Te jednak dzielą się na OC, AC, NNW oraz Assistance. Niektóre są dobrowolne, inne obowiązkowe – a to przecież niejedyna różnica, skoro nie wszystko skupia się w jednym ubezpieczeniu.

W dniu 22.05.2003 r. została wydana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która ustanowiła ubezpieczenia komunikacyjne częścią segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Ten fakt (łącznie z niemalejącym zapotrzebowaniem) sprawił, iż każde towarzystwo ubezpieczeniowe dysponuje tymi polisami w swojej ofercie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC

Na nim zaczyna się i kończy lista obowiązkowych polis komunikacyjnych. Gdy jest się właścicielem samochodu, należy obligatoryjnie ją wykupić, zaś terminem ostatecznym jest data rejestracji pojazdu. Zakres ubezpieczenia jest identyczny u wszystkich firm, ponieważ uregulowany jest konkretnymi ustawami. A zatem, OC daje gwarancję, że ubezpieczyciel pokryje z niego potencjalne szkody, które zaistnieją na drodze z naszej winy. Dotyczy to zarówno mienia, jak i zdrowia i życia poszkodowanych uczestników ruchu.

W przypadku OC, pamięć nie może nas zawieść, ponieważ za jego brak można otrzymać finansowe kary, natomiast ich wysokość zależeć będzie od typu samochodu i faktu, jak długo samochód pozostawał nieubezpieczony. Już jednak okres powyżej dwóch tygodni (14 dni) kwalifikuje właściciela do maksimum opłaty karnej, która w przypadku aut osobowych wynosi 3500 złotych.

AC (autocasco)

Jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia. Ta polisa zagwarantuje nam pieniężne zadośćuczynienie, gdy to nasz samochód zostanie uszkodzony lub zaginie – w co wlicza się również jego wyposażenie.
Ochrona AC obejmuje szkody spowodowane kraksami pojazdów, zderzeniami z pieszymi, obiektami lub zwierzętami. Poza tym (oraz oprócz kradzieży pojazdu czy elementów jego wyposażenia) również te uszkodzenia auta, które nie powstały w wyniku sytuacji drogowych. To także polisa od “siły wyższej”, a więc od uszkodzeń wskutek różnych kataklizmów, czynników atmosferycznych itp.

Ubezpieczyciel ma jednak pełne prawo odmowy w pewnych okolicznościach. Kiedy np. uzna, że kradzież wystąpiła z racji naszego “lekkiego ducha” (sławetne kluczyki w stacyjce), może nie wypłacić odszkodowania. Podobnie, jeśli do kolizji przyczyniło się to, co wcześniej zażywaliśmy (np. alkohol).

Wysokość Autocasco zależy od tego, na jaki zasięg ochrony się zdecydujemy. Na jaki zakres postawimy, tak adekwatnie do tego wyboru naliczona będzie składka. Polisa przewiduje rozszerzenie – można np. dodatkowo ubezpieczyć szyby.

Assistance

Ta dobrowolna polisa proponowana jest przeważnie w jednym pakiecie z OC bądź AC. Wykupienie jest trafną decyzją, gdyż możemy dzięki niej liczyć na całodobową pomoc w razie stłuczki czy też samochodowej awarii (dodajmy – liczyć i nie rozczarować się). Sprowadza się to głównie do wsparcia technicznego. Jeśli autu potrzebne jest nagle holowanie, jego organizacja jest kwestią wystukania numeru telefonu.

To jednak nie wszystko; Assistance oznacza także pomoc medyczną i prawną, a jej grupą docelową jest… grupa! Nie chodzi tu bowiem jedynie o kierowcę, ale również o pasażerów ubezpieczonego samochodu.

Poza tym, Assistance obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów transportu części zamiennych, które niezbędne są do naprawy pojazdu, a którymi warsztat (tak bywa) nie dysponuje. Koszty pokrywane są też w przypadku wynajęcia auta zastępczego na okres napraw. Podobnie z dostarczeniem samego paliwa do potrzebującego pojazdu.

Czasami podstawowy wariant Assistance przewiduje możliwość pomocą poza granicami kraju. Zwykle jednak ten rodzaj ochrony musi zostać poprzedzony opłaceniem bonusowej składki. Zanim wykupimy Assistance, zapoznajmy się z limitami holowania. Warto też zweryfikować, czy pomoc będzie zapewniona jedynie po kolizji, czy też awaria auta liczy się tak samo.

Ubezpieczenie NNW (kierowców i pasażerów)

To ubezpieczenie warto wybrać wówczas, gdy jesteśmy mocno świadomi najczarniejszych scenariuszy i tego, że te również mogą mieć miejsce. NNW gwarantuje odszkodowanie za skutki nieszczęśliwych wypadków (sama nazwa mówi o “następstwach” i stąd właśnie skrót).

Obiektem objętym tą polisą są trwałe skutki nieszczęśliwych wypadków, do których zalicza się uszkodzenia ciała, trwały zdrowotny uszczerbek bądź śmierć.

Z reguły, towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie dwa warianty NNW do wyboru: ubezpieczenie kierowcy lub ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów.

Ubezpieczenia majątkowe

Te ubezpieczenia oddzielone są ustawowo od tzw. ubezpieczeń osobowych. Mówimy więc o jednej z dwóch podstawowych kategorii. Ubezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie ubezpieczenia mienia, jak i również te od odpowiedzialności cywilnej. Przy tym rozróżnieniu wiemy, że już niektóre z opisanych wyżej polis można zaliczyć do ubezpieczeń majątkowych.

Największą popularnością cieszą się ubezpieczenia mienia, czyli mieszkań i domów. W czołówce jest jednak również wymienione wcześniej AC. Bardzo popularne jest też ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, choć ich popularność wynika po części z faktu, że ta akurat polisa jest obowiązkowa.
Ubezpieczenia majątkowe stwarzają możliwość zabezpieczenia składników majątku w razie jego uszkodzeń, zniszczenia lub utraty – choćby wskutek przeróżnych zdarzeń losowych. Zakres konkretnych ubezpieczeń mienia reguluje dana umowa lub ustawa.

Ubezpieczenia majątkowe rozpościerają przed nami naprawdę obszerne możliwości zabezpieczeń – w ich ramach możemy ubezpieczyć nie tylko domy czy mieszkania, ale również budynki dopiero co powstające, hale, magazyny, ich wyposażenie, różne towary, uprawy, samoloty, jachty, biżuterię, zwierzęta hodowlane… jest tego co niemiara.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roztaczają nad nami ochronę w przypadku, kiedy jesteśmy sprawcami czyjejś szkody i mamy obowiązek ją naprawić. Szkoda ta może być uszkodzeniem, zniszczeniem bądź bezpośrednim przyczynieniem się do utraty składników majątku należących do drugiej osoby – chodzi więc o szkodę na mieniu i szkodę majątkową. Szkoda może też polegać na spowodowaniu czyjejś śmierci, uszkodzeń ciała czy uszczerbku na zdrowiu innej osoby.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci za nas odszkodowanie i inne niezbędne świadczenia. Tak oto parasolem ochronnym objęty jest obustronny interes – zarówno nasz, jak i poszkodowanej przez nas osoby. Skoro już zasadniczo omówiliśmy, na czym polegają ubezpieczenia majątkowe (to przecież, jak wspomnieliśmy, odrębna kategoria ubezpieczeń), przejdźmy do ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenia na życie

Tak nazywane polisy są ubezpieczeniem, których zadaniem jest po prostu ochrona życia oraz zdrowia ludzkiego. Skoro napomknęliśmy na początku nieco o historii, warto wiedzieć, że to właśnie te polisy należą do bardzo wiekowych; pamiętają wiek XVI.

Zagwarantowane są nam tutaj świadczenia w formie sum ubezpieczenia. Zostają one ustalone na wypadek śmierci, ale też dożycia konkretnego wieku. Ubezpieczenia na życie obejmują także ewentualne nieszczęśliwe wypadki. Stosunek prawny ubezpieczenia życiowego określa sama umowa zawarta z ubezpieczycielem.

Art. 805 KC wyraźnie mówi, że umowa ubezpieczenia życiowego obliguje ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia w postaci zapłaty ustalonej wcześniej kwoty, renty lub innych świadczeń. Wszystko to w przypadku zajścia uwzględnionego w umowie zdarzenia. Ubezpieczający natomiast zobowiązany jest do wpłacania składek.

Formy ubezpieczeń życiowych są różne. Ubezpieczenie na dożycie dla przykładu, gwarantuje wypłacenie świadczenia wówczas, gdy ubezpieczony dożyje konkretnych, przewidzianych umową urodzin – powiedzmy, lat siedemdziesięciu. Tutaj jednak, świadczenie wypłacone jest także w przypadku śmierci ubezpieczonego. Są też ubezpieczenia mieszane, które skupiają w sobie różne ubezpieczenia na dożycie.

Mamy również ubezpieczenie na wypadek śmierci, które realizuje się oczywiście w chwili odejścia ubezpieczonego. Choć straty bliskiej osoby nie zrekompensuje nic, wypłacone w tej sytuacji świadczenie może zrekompensować finansowy ubytek budżetu rodzinnego. Są także renty życiowe, które potrafią zwiększyć poziom życia emerytów i które są wypłacane aż do śmierci ubezpieczonych osób.

Możemy wymienić ubezpieczenie grupowe, które przewidziane jest dla całych grup osób – choćby pracowników danego zakładu. W przypadku tej polisy, umowę zawiera się zawsze na czas określony i żaden z pracowników nie ma przywilejów; dla wszystkich warunki umowy są identyczne.
Wyróżniamy też ubezpieczenia posagowe, które uwzględniają potomstwo. W ramach tej polisy, kiedy dziecko osiągnie odpowiedni wiek (określony w umowie), wypłacane jest świadczenie, którego zadaniem jest zwykle zabezpieczenia dziecka w razie śmierci rodzica. To tragiczne okoliczności, ale świadczenie takie pomaga w sprawniejszym starcie życiowym.

Ostatnim ubezpieczeniem na życie jest u.n.ż. z funduszem inwestycyjnym. W tym przypadku, składka rozdzielona jest na dwie partie; jedną z nich jest część oszczędnościowa. Niesie ona potencjalne zyski finansowe z podejmowanych inwestycji.

Czas trwania

Ubezpieczenia na życie dzieli też w oparciu o okres, na który zostały zawarte. Są więc ubezpieczenia bezterminowe, które funkcjonować będą przez całe życie ubezpieczonej osoby i które ziszczą się przeważnie po śmierci, choć możliwe jest wypłacenie świadczenia w przypadku dożycia okrągłych stu lat. Drugie są ubezpiczenia terminowe, czyli po prostu te na czas określony. Wliczają się tutaj polisy w razie wypadków, śmierci i chorób. Tutaj niestety ochrona wygasa, gdy ubezpieczony dożyje konkretnego wieku.

Motywy

Cele wykupywania ubezpieczeń na życie są naprawdę różne, dlatego polisy te cechują się swoistą uniwersalnością. Mogą one zabezpieczyć interes osób z rodziny, ale też osób zupełnie niespokrewnionych z ubezpieczoną osobą. Jeśli chcemy, możemy objąć nim nawet te osoby, które nie mają wobec nas żadnych oficjalnych finansowych zobowiązań ani innych współzależności. Bywa, że ubezpieczenie na życia chroni interesy pracodawców lub wspólników. Motywem oczywistym są nieszczęśliwe zdarzenia, ale warto pamiętać, że ubezpieczaniu się często towarzyszy chęć pomnażania oszczędności; mówiliśmy wszak o polisach powiązanych z inwestycjami.

Ubezpieczenia turystyczne

Turystyka, wycieczki, hulaj dusza. Czy aby na pewno? Cóż, oprócz atrakcji, możliwe są też niespodzianki z kategorii bardzo niemiłych. Dlatego ubezpieczenie turystyczne to za każdym razem dobry ruch. Powinniśmy przecież cieszyć się i relaksować, nie zaś żyć obawami.

Kiedy ubezpieczenie takie okazuje się przydatne? Kto powinien być nim szczególnie zainteresowany? Odpowiedź brzmi: zawsze i każdy. Bez względu na wiek, płeć i wszelkie inne parametry, turystą bywa każdy, wobec czego ubezpieczenie nigdy nie zaszkodzi. Jako że są to rzecz jasna ubezpieczenia dobrowolne, nie możemy powiedzieć, że “powinny” coś w sobie zawierać. Raczej POWINNIŚMY zwrócić uwagę na to, co wybieramy, a opcje są rozmaite.

Oczywiście, duże znaczenie mają nasze indywidualne potrzeby, zależne też od celu naszych wypadów. Idealny skład polisy turystycznej niejedno ma imię, ze względu na to, jak daleko się udajemy i gdzie konkretnie. Z pewnością jednak, ubezpieczenie podróżne powinno obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i wspomniane już Assistance (gdy podróżujemy za granicę, te same polisy spod polskiego sztandaru nie będą już obowiązywać).

Nieocenione są także dodatkowe polisy, takie jak choćby NNW czy OC; jako turyści, możemy ubezpieczyć też nieodłączny atrybut wycieczek, a mianowicie… bagaż. Wachlarz dostępnych polis jest naprawdę szeroki. Spójrzmy jednak: NNW? OC? Assistance? Opieka medyczna? No, tak – już to przerabialiśmy. Łatwo się domyślić, co gwarantują takie polisy – świadczenia analogiczne do tych, które dotyczą przebywania w rodzimym kraju. Panuje nawet ta sama zasada, w myśl której ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia świadczeń, jeśli występują ku temu… te same, co wspomniane już na początku powody.

Przejdźmy więc do polis turystycznych, które mają bezpośredni związek z turystyką. Jest nim np. owo ubezpieczenie bagażu, które pomaga odzyskać zaginione rzeczy, a także zapewnia wypłatę odszkodowania za zdezelowany, uszkodzony bądź ukradziony bagaż. Naszej uwadze nie może umknąć to, czy polisa obejmuje też ubezpieczenie sprzętów elektronicznych. Umowa może uwzględniać ewentualnę odmowę ubezpieczyciela – np. w przypadku, kiedy dana rzecz “wyparuje” z autokarowego schowka.

Użyteczne jest też ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa czy skrócenia wyjazdu zorganizowanego. Gdy wykupimy taką polisę, otrzymamy zwrot kosztów, gdy tylko nastąpi konieczność przedwczesnego powrotu lub odpuszczenia sobie wyjazdu. Nie otrzymamy jednak zwrotu, gdy odpuścimy sobie z powodów błahych.

Ubezpieczenie to uwzględnia okoliczności szczególne, jak np. pożar domu, włamania, nieszczęśliwy wypadek, śmierć członka rodziny lub jej choroba… do wypłaty uprawnia też zagubienie dokumentów, które uprawniają nas do przekroczenia granicy kraju. Oprócz tego jednak, dobrze jest spytać, czy istnieje opcja ubezpieczenia, w razie gdyby wyjazd został anulowany z winy organizatora. Czasami biuro podróży ogłasza bankructwo, a my… tracimy bezpowrotnie nie takie małe pieniądze.

Jeśli borykamy się z jakimiś poważnymi, uporczywymi schorzeniami, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych. Taka polisa niejako rozszerza ubezpieczenie kosztów leczenia, adekwatnie do charakteru tak zdefiniowanych schorzeń.

Kiedy zaś wybieramy się do krajów, w których sytuacja społeczno-polityczna jest – delikatnie mówiąc – niezbyt stabilna (np. popularne kraje arabskie), przyda się ubezpieczenie biernego uczestnictwa w aktach terroru/zamieszkach. Domyślnie, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest w tej kwestii wyłączona, dlatego należy wykupić dodatkową polisę. Oczywiście, taka polisa może być przydatna także w rejonach Europy – słyszeliśmy przecież niejednokrotnie o zamachach terrorystycznych.

Ubezpieczenia kredytów

Gdy zaciągamy kredyt, nierzadko oferuje się nam jego dodatkowe ubezpieczenie. Tego typu ochrona ma w sobie potencjał do obniżenia oprocentowania pożyczki, ale istnieje też ciemna strona: możliwość zwiększenia obciążenia ratalnego. A zatem… opłaca się?

Generalnie, dodatkowe ubezpieczenie w ramach kredytowej umowy dotyczy sytuacji nieprzewidzianych. Może być to śmierć, ale również mniej tragiczne okoliczności, jak np. utrata pracy. Co logiczne, taka protekcja nieraz wywiera wpływ na koszt kredytu, ale zwróćmy uwagę, że od kwoty do wypłaty powinniśmy odliczyć składkę ubezpieczeniową! Przecież to kredytobiorca zobligowany jest do jej sfinansowania.

Możliwość czy “mus”?

Przeważnie klientowi zostawia się wybór. Nie są czymś niemożliwym oferty, które w miejsce zabezpieczenia typowego (np. zastawu, poręczenia lub środków na koncie) proponują wykupienie ubezpieczenia. Czasami nie jest to tylko wybór typu “skorzystać czy nie”, ale też z czego skorzystać; z wariantu podstawowego czy rozszerzonego. Przy takiej okazji, często można zostać beneficjentem promocyjnej marży banku (obliczonej na podstawie wysokości zobowiązania).

Pytanie zawarte w śródtytule jest jednak przewrotne, ponieważ w przypadku niektórych instytucji kredytowych, wykupienie polisy jest koniecznością. Jednocześnie, zdarzają się banki, które takiej możliwości w ogóle nie przewidują, wobec czego dylemat traci na znaczeniu.

Jakie ubezpieczenia współgrają z kredytem?

Do kredytów dodaje się różne rodzaje ubezpieczeń. Najpopularniejsze są jednak te zdrowotne, a poza tym – standardowe ubezpieczenie na życie oraz na wypadek “bezrobocia”. To tego typu zabezpieczenia, które nie paraliżują banku w chwili, kiedy kredytobiorca staje się niewypłacalny. Mogą nadal ściągać należne zobowiązania.

Koszty

Z reguły wysokość ubezpieczniowej stawki zdeterminowana jest przez wysokość kredytu i okres kredytowania. Dla przykładu – jeśli zaciągamy kredyt na kwotę dwunastu tysięcy złotych, stawka będzie wynosić ok. kilkuset złotych. Nie należy do rzadkości taki przebieg zdarzeń, że bank pobiera całkowity koszt ubezpieczenia z góry. Dlatego też, jeżeli zarówno okres kredytowania, jak i kwota kredytu jest wyższa, wypłacona nam gotówka może być wyraźnie mniejsza. Niekiedy jednak, wyższe kwoty oznaczają obowiązkowe ubezpieczenie w ramach usług konkretnego banku.

Czy jest to więc intratne?

To najważniejsze pytanie, ponieważ ubezpieczenia od kredytów to temat spowiany kontrowersją. Cóż, trzeba jednak stwierdzić, że posunięcie takie opłaca się. Kiedy stajemy się niewypłacalni – a często nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć – nie cierpimy na tym ani my, ani bank. Drugi aspekt jest taki, że jeśli nie możemy skorzystać z usług żyrantów, owa polisa okazuje się być wyłączną metodą na zaciągnięcie pożyczki. Nie można zapominać, że im mniejsza i “krótsza” jest ta pożyczka, tym bardziej niewielką składkę też uiścimy. Poza tym, przysługuje nam prawo do odszkodowania, jeśli tylko wystąpi sytuacja przewidziana przez umowę.

Ubezpieczenia zdrowotne

To rodzaj polis, które zapewniają ubezpieczonym różne świadczenia zdrowotne, które nie sprowadzają się jedynie do leczenia, ale służą też szeroko rozumianą pomocą profilaktyczną. Nie wszystkie ubezpieczenia zdrowotne cechują się jednak obowiązkowością – niektóre z nich są w pełni dobrowolne. Szczegóły poniżej.

Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz zdrowia

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to niezmienny element “krajobrazu” naszego kraju; jest tak przynajmniej od dnia 6 lutego 1997 roku, kiedy weszło ono w życie wraz z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Można mówić w tym przypadku o systemie, którym objęta jest znakomita większość Polaków. W świetle obowiązującego prawa, owo ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadach samofinansowania, samorządności, prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy oraz kasy chorych, gwarancji równego dostępu do świadczeń, nie stricte biznesowej działalności kas chorych, gospodarności oraz celowości działania, a także na gwarancji państwa.

Kto jest objęty tym powszechnym ubezpieczeniem; jakie są jego warunki i zakres świadczeń? Te ostatnie finansowane są ze środków publicznych, a zatem wszystkie te elementy zostały określone w ustawie z roku 2004 (27 sierpnia). Podmiot, który odpowiedzialny jest za powszechną opiekę zdrowotną w naszym kraju, jest oczywiście dobrze znany nam NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dobrowolne ubezpieczenia w tym zakresie

Jeśli mowa o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, to mowa (niemal) wyłącznie o ubezpieczeniach… prywatnych. W ramach takiej polisy, wpłacamy składki, a dzięki temu uzyskujemy “bezpłatny” (bo nieodczuwalny bezpośrednio) dostęp do konkretnych placówek i wyszczególnionych medycznych usług. Niekiedy nie jest to jednak dostęp zupełnie bezpłatny, ale po części refundowany. Różnorodność świadczeń wynika z oferty danego podmiotu gospodarczego.

Popularność takich prywatnych ubezpieczeń utrzymuje się cały czas na stałym i dość wysokim poziomie – z tego powodu prywatni ubezpieczyciele zawiązują kooperację z prywatnymi placówkami medycznymi, a rynek staje się konkurencyjny. Możemy przebierać wśród wielu ofert. Wszystko dzięki temu, że z tzw. abonamentów medycznych korzysta całkiem sporo rodaków.
Żeby jednak nie było tak różowo, należy wspomnieć, iż towarzystwa ubezpieczeniowe nierzadko stosują tak zwaną karencję. Wbrew brzmieniu, nie ma to nic wspólnego z karą, choć możemy to tak odczuwać – słowo to oznacza okres, w którym skorzystanie z ubezpieczenia jest niemożliwe; mimo że opłacamy składkę. Takie ubezpieczeniowe karencje tyczą się przede wszystkim tych usług, które nie należą do tanich, jak rehabilitacja czy usługi stomatologiczne. Podobnie z sytuacjami, kiedy konieczne są systematyczne wizyty u lekarza, jak choćby stan błogosławiony u kobiet.

Ubezpieczenie domu/mieszkania

To, jak już nadmieniliśmy, jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń z kategorii majątkowych. Obydwu tych ubezpieczeń dotyczy podział na parę rodzajów, których kryterium jest przede wszystkim przedmiot, który ubezpieczamy. Do elementarza, który stanowi oczywistość w większości towarzystw ubezpieczeniowych, należy ochrona przed skutkami gradobicia, powodzi, pożarów oraz włamania z kradzieżą.

Poza tym, często proponuje się ochronę, która pozwala nam uporać się ze skutkami uderzenia błyskawic, różnych eksplozji, zejścia lawin śnieżnych, huraganów, uderzeń pojazdów, trzęsień ziemi oraz szkód wodociągowych.
Zarówno ubezpieczenie domu, jak i dotyczące mieszkania, może być wzbogacone o bonusowy pakiet opcji. Rynek bogaty jest choćby w ubezpieczenia mieszkania i domu na zasadzie “all risk” (całe ryzyko). Takie polisy obejmują wszelkie wydarzenia i usterki, jakie w umowie nie są poddane wyłączeniom. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być tutaj nawet zwierzęta domowe, jak psy czy coraz bardziej ubóstwiane koty.

Wielkość ubezpieczenia, wysokość składki

Te czynniki będą zależne zwłaszcza od przedmiotu, który ubezpieczymy; nie bez znaczenia jest fakt, czy chcemy ubezpieczyć dom z całym jego wyposażeniem, czy tylko jego mury. Czy chodzi o dopiero powstający budynek, garaż, płot czy jeszcze inny obiekt. Co całkiem oczywiste, sam zakres pożądanego przez nas ubezpieczenia w znacznym stopniu wpływa na wysokość składki ubezpieczniowej.

Wyłączenia od umowy

Gdy już z radością ubezpieczamy dom bądź mieszkanie z jego wyposażeniem, towarzystwa ubezpieczeniowe studzą nieco nasz zapał, przedstawiając nam listę rzeczy kwalifikujących się do ruchomości domowych, które jednak nie będą mogły być objęte naszym źródłem entuzjazmu. Ubezpieczone nie mogą być np. dokumenty, karty płatnicze czy rękopisy. Podobnie sprawa ma się z plikami gromadzonymi na komputerowych dyskach i innych nośnikach pamięci. Kiedy do szkód dojdzie w wyniku naszych zaniechań (czyli kiedy nie dopełnimy obowiązków nakreślonych przez umowę), nie możemy liczyć na żadne świadczenia.

 

Poniżej przygotowaliśmy raport dotyczący miast oraz fraz w których najczęściej poszukiwane są ubezpieczenia.

Oto co udało nam się zebrać z internetu na temat ubezpieczeń w danych miastach.

Najczęściej reklamowane są  ubezpieczenia w takich miastach jak: Łódź, Łęczna, Łańcut, Łapy, Łask, Łaziska Górne, Łomża, Łomianki, Łowicz, Łuków, Śrem, Środa Wielkopolska, Świętochłowice, Świdnica, Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świebodzin, Świecie, Świnoujście, Żagań, Żary, Żory, Żyrardów, Żywiec, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Augustów, Będzin, Bartoszyce, Bełchatów, Biłgoraj, Biała Podlaska, Białogard, Białystok, Bielawa, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bieruń, Bochnia, Bogatynia, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzesko, Busko-Zdrój, Bydgoszcz, Bytów, Bytom, Chełm, Chełmno, Chodzież, Chojnice, Chorzów, Choszczno, Chrzanów, Ciechanów, Cieszyn, Częstochowa, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Dębica, Dęblin, Działdowo, Dzierżoniów, Ełk, Elbląg, Głogów, Garwolin, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Gliwice, Gniezno, Goleniów, Gorlice, Gorzów Wielkopolski, Gostyń, Gostynin, Grójec, Grajewo, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hajnówka, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Józefów, Jędrzejów, Jarocin, Jarosław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jawor, Jaworzno, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kędzierzyn-Koźle, Kętrzyn, Kęty, Kłodzko, Kalisz, Kamienna Góra, Katowice, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Końskie, Kościan, Kościerzyna, Kobyłka, Konin, Konstancin-Jeziorna, Konstantynów Łódzki, Kostrzyn nad Odrą, Koszalin, Kozienice, Kraśnik, Kraków, Krapkowice, Krasnystaw, Krosno, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Lędziny, Legionowo, Legnica, Leszno, Libiąż, Lidzbark Warmiński, Lubań, Lubartów, Lubin, Lublin, Lubliniec, Luboń, Mława, Malbork, Marki, Międzyrzec Podlaski, Międzyrzecz, Mińsk Mazowiecki, Mielec, Mikołów, Milanówek, Mrągowo, Myślenice, Mysłowice, Myszków, Nakło nad Notecią, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowogard, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, Oława, Oświęcim, Oborniki, Oleśnica, Olecko, Olkusz, Olsztyn, Opoczno, Opole, Orzesze, Ostróda, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Wielkopolski, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Otwock, Ozorków, Płońsk, Płock, Pabianice, Piła, Piaseczno, Piastów, Piekary Śląskie, Pionki, Piotrków Trybunalski, Pisz, Pleszew, Police, Polkowice, Poznań, Prudnik, Pruszcz Gdański, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puławy, Pułtusk, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radom, Radomsko, Radzionków, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Reda, Ropczyce, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rydułtowy, Rypin, Rzeszów, Słubice, Słupsk, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Sierpc, Skarżysko-Kamienna, Skawina, Skierniewice, Sochaczew, Sokółka, Sokołów Podlaski, Solec Kujawski, Sopot, Sosnowiec, Stalowa Wola, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Staszów, Strzegom, Strzelce Opolskie, Sulechów, Sulejówek, Suwałki, Swarzędz, Szamotuły, Szczecin, Szczecinek, Szczytno, Tarnów, Tarnobrzeg, Tarnowskie Góry, Tczew, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trzcianka, Trzebinia, Turek, Tychy, Ustka, Ustroń, Wągrowiec, Włocławek, Wałbrzych, Wałcz, Wadowice, Warszawa, Wejherowo, Wieliczka, Wieluń, Wołomin, Wodzisław Śląski, Wrocław, Września, Wyszków, Ząbki, Ząbkowice Śląskie, Złotów, Złotoryja, Zabrze, Zakopane, Zambrów, Zamość, Zawiercie, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Zielona Góra, Zielonka

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *